فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد

Home » اخبار » فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد

فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد

Posted on

کمیته بازار آزاد فدرال، نرخ وجوه فدرال را به محدوده هدف جدید ۵.۵-۵.۲۵ درصد رساند و تهاجمی‌ترین انقباض پولی خود را در چند دهه اخیر از سر گرفت.

نرخ بهره یا Interest Rate یکی از مفاهیم اقتصادی است که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده از وام گیرنده دریافت می‌شود.

فدرال رزرو، نرخ بهره آمریکا را تعیین می‌کند که با توجه به شرایط بازارهای مالی مشخص می‌شود. همچنین اگر تورم در کشور افزایش یابد، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا تعادل را برقرار کند.

سرمایه‌گذاری و نرخ بهره ارتباط عکس دارند. چون زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند، میزان سرمایه‌گذاری کم شده و وقتی هم که نرخ بهره کاهش پیدا میکند، میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. منبع